บริการรับทำบัญชี รายปี

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี
การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น
2. จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท
3. ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วย
รายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
4. จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
5. ยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50
7. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
A 4,000 บาท/ต่อปี 0 -20 รายการต่อปี
B 5,500 บาทต่อปี 20-30 รายการต่อปี
C 6,000 บาทต่อปี 31-100 รายการต่อเดือน
D 8,000 บาทต่อปี 100-200 รายการต่อปี
E 13000 บาทต่อปี 200 รายการต่อปี
C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: [email protected]

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์