บริการรับทำบัญชี รายเดือน

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี
การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น
2. จัดทำบัญชีภาษีซื้อภาษีขาย ได้แก่
3. จัดทำและยื่นแบบภาษีรายเดือน ได้แก่
Eภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
Eภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
Eภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53
Eประกันสังคม (สปส.1-10)
Eภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
4. จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส
หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหาร (ตามความต้องการของลูกค้า)

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

Size อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
Small 2,000บาทต่อเดือน 0 -20 รายการต่อเดือน
Medium 2,500 บาทต่อเดือน 20-30 รายการต่อเดือน
Medium Plus 3,000 บาทต่อเดือน 31-100 รายการต่อเดือน
Max 4,000 บาทต่อเดือน 101-200 รายการต่อเดือน
Max plus 5,000 บาทต่อเดือน 200-1000 รายการ
Huge 6500 ต่อเดือน 1,000 รายการขึ้นไป
C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: [email protected]

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์