ความรู้เรื่องบัญชี

เมื่อเรามีงานให้บริการ หากเป็นงานบริการนั้นจะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ทุกครั้ง

สวัสดีครับ เมื่อเรามีงานให้บริการ เราคงคุ้นเคยกันดีว่า หากเป็นงานบริการนั้นจะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3% ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าบริการดังกล่าว

0
Read More

จ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศ เสียภาษีอะไรบ้าง

สวัสดีครับ เนื่องจากผมเห็นมีคนสงสัยกันเยอะว่า จ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศ เสียภาษีอะไรบ้าง

0
Read More

การคำนวณค่าลดหย่อนบุตร (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป)

เรื่องการให้สิทธิลดหย่อนคนที่ 2 เพิ่มเติมจากเดิม 30,000 บาท เป็น 60,000 บาท หนึ่งในคำถามที่ท่านมักสงสัย นั่นคือ การนับจำนวนบุตร วันนี้กระผมได้สรุปมาท่านได้อ่านแล้ว

0
Read More

สัญญาเช่าลิสซิ่งและบัญชีนั้นต่างกันอย่างไร?

ในโลกปัจจุบัน ผมเชื่อว่าหลายๆ บริษัทมีธุรกรรมเกี่ยวกับสัญญาลิสซิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถยนต์ ซื้อเครื่องจักร และ ผมเชื่อว่านักบัญชีมักจะปวดหัวกับรายการเช่าลิสซิ่ง ไม่มากก็น้อย

0
Read More

จดทะเบียนเป็นบริษัทดีอย่างไร

ข้อดีของการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษัท สำหรับผู้ประกอบยุคใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ทีมงาน C.K.Ace Accounting ขอนำเสนอ “จดทะเบียนบริษัท ดีอย่างไร?”

0
Read More

หลักการบันทึกบัญชี

ระบบบัญชีเดี่ยว (Single – entry bookkeeping or single – entry system) เป็นวิธีการบันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้นคือ ด้านเดบิตหรือด้านเครดิต ระบบบัญชีเดี่ยวนี้จะบันทึกเฉพาะรายการในบัญชีเงินสด หรือ บัญชีที่สำคัญบางบัญชี เช่น บัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น

0
Read More

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗

วิชาชีพบัญชี หมายความว่า วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านอื่นตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

0
Read More

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓

งบการเงิน หมายความว่า รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ไม่ว่าจะรายงานโดยงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน

0
Read More
C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: c.k.ace001@gmail.com

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์