รับรองรายงานคำขอใช้สิทธิ์ BOI

หากกิจการของท่านได้รับการส่งเสริม BOI แล้วต้องการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ท่านต้องรายงานผลการำเนินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบบัญชีนั้น

C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: c.k.ace001@gmail.com

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์