รับรองรายงานคำขอใช้สิทธิ์ BOI

หากกิจการของท่านได้รับการส่งเสริม BOI แล้วต้องการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ท่านต้องรายงานผลการำเนินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบบัญชีนั้น

C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email:
[email protected]

Line ID:
CK.ACE

Twitter:
@ckaceaccounting

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์