รับทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี

จัดทำบัญชีด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากรสามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันต่อเวลา ท่านสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานทางบัญชีที่ต้องการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี
การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น
2. จัดทำบัญชีภาษีซื้อภาษีขาย ได้แก่
3. จัดทำและยื่นแบบภาษีรายเดือน ได้แก่
Eภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
Eภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
Eภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53
Eประกันสังคม (สปส.1-10)
Eภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
4. จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส
หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหาร (ตามความต้องการของลูกค้า)

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

Size อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
Small 3,000 0 -20 รายการ/เดือน
Medium 3,500 20-40 รายการ/เดือน
Medium Plus 4,500 41-100 รายการ/เดือน
Max 5,500 101-200 รายการ/เดือน
Max plus 6,500 200-500 รายการ
Huge 7,500 500 รายการขึ้นไป
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี
การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น
2. จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท
3. ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วย
รายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
4. จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
5. ยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50
7. ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

Package อัตราค่าบริการ จำนวนเอกสาร
A 4,000 บาท/ปี 0 -20 รายการ/ปี
B 5,500 บาท/ปี 20-30 รายการ/ปี
C 6,000 บาท/ปี 31-100 รายการ/ปี
D 8,000 บาท/ปี 100-200 รายการ/ปี
E 13,000 บาท/ปี 200 รายการ/ปี

อัตราค่าบริการ

พิจารณาจากปริมาณงานและความยากง่ายของประเภทธุรกิจ ในราคาครอบครัว
C.K.Ace Accounting รับทำบัญชี

สำนักงาน: 254/283 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์:
082-388 1846
084-351 7517

Email: c.k.ace001@gmail.com

Line ID: CK.ACE

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี ราคาเริ่มต้นจาก 5,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ตอนสิ้นปี และความยาก ความซับซ้อนของธุรกิจแต่ละประเภท

ติดต่อ C.K.Ace Accounting ทางไลน์